دفتر مرکزی

لاله زارنو – کوچه زواریان – پاساژ گوهرین

دفتر امارات

دوبی شارجه صنایع ۶

فروشگاه

لاله زار جنوبی – پاساژ بوشهری

انبار

شورآباد

شماره های تماس

33985398 – 33956327 – 36348781

1040059 (912) 98+ 

0912 222 40 48

ایمیل
Alinlight1@gmail.com